Tag Archives: Mula Sapu Khuf

#671: Waktu Bermula Sapu Khuf

Soalan Assalamualaikum ustaz. Jika saya memakai khuf, bilakah waktu bermulanya tempoh menyapu khuf itu? Yang [...]