Tag Archives: Tahiyyat Awal

#780: Duduk Tahiyyat Akhir Seperti Tahiyyat Awal

Soalan Assalamualaikum ustaz. Adakah sah solat jika semasa duduk Tahiyyat Akhir tetapi cara duduk seperti [...]