Bab 54: Kenanganku bersama Syeikh Dr. Wahbah al-Zuhaili