Kalamuna

Ummul Mukminin Juwairiyah binti al-Harith al-Mustaliqi R.Anha

Nama beliau ialah Juwairiyah binti al-Harith bin Abu Dhirar bin Habib bin ‘A’iz bin Malik bin Juzaimah iaitu al-Mustaliq bin ‘Amr bin Rabi‘ah bin Harithah bin ‘Amr al-Khuza‘iyyah al-Mustaliqiyyah. Beliau pada awalnya merupakan tawanan perang dalam peperangan al-Muraisi‘ yang berlaku pada tahun 5 Hijrah. Nama asalnya ialah Barrah, akan tetapi kemudiannya Baginda menukarnya (kepada Juwairiyah). Selain itu, beliau juga adalah di antara wanita yang...

Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy R.Anha

Beliau ialah Zainab binti Jahsy bin Riyab. Beliau adalah sepupu Rasulullah SAW. Ibunya pula bernama Umaimah binti ‘Abd al-Muttalib bin Hasyim. Nama julukan — kunyah — beliau ialah Ummu al-Hakam. Beliau juga termasuk salah seorang yang awal masuk Islam dan berhijrah. Selain itu, beliau juga ada meriwayatkan hadith dan hadithnya terdapat dalam al-Kutub al-Sittah. Di antara mereka yang meriwayatkan hadith daripadanya ialah anak saudaranya...

Ummul Mukminin Juwairiyah binti al-Harith al-Mustaliqi R.Anha

Nama beliau ialah Juwairiyah binti al-Harith bin Abu Dhirar bin Habib bin ‘A’iz bin Malik bin Juzaimah iaitu al-Mustaliq bin ‘Amr bin Rabi‘ah bin...

Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy R.Anha

Beliau ialah Zainab binti Jahsy bin Riyab. Beliau adalah sepupu Rasulullah SAW. Ibunya pula bernama Umaimah binti ‘Abd al-Muttalib bin Hasyim. Nama julukan —...

Ummul Mukminin Zainab binti Khuzaimah R.Anha

Beliau ialah Zainab binti Khuzaimah bin al-Harith bin Abdullah bin ‘Amr bin ‘Abd Manaf bin Hilal bin ‘Amir bin Sa‘sa‘ah al-‘Amiriyyah. Para ulama tidak...

Ummul Mukminin Ummu Salamah binti Huzaifah R.Anha

Beliau ialah Ummu Salamah Hind binti Abu Umayyah bin al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqazah bin Murrah al-Makhzumiyyah. Beliau adalah anak...

Ummul Mukminin Hafsah binti Umar R.Anhuma

Beliau ialah Hafsah binti Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin al-Khattab. Ibu beliau ialah Zainab binti Maz‘un. Beliau adalah adik-beradik kandung kepada Abdullah bin...

Ummul Mukminin Saudah bin Zam‘ah R.Anha

Beliau ialah Ummul Mukminin Saudah binti Zam‘ah bin Qais bin ‘Abd Syams bin ‘Abd Wudd bin Nasr al-Qurasyiyyah al-‘Amiriyyah. Sebelum berkahwin dengan Baginda, beliau...

Ummu al-Mukminin Aisyah binti Abu Bakar R.Anhuma

Beliau ialah Aisyah binti Abu Bakar al-Siddiq Abdullah bin Uthman bin ‘Amr bin Ka‘ab bin Sa‘ad bin Taim al-Taimiyyah al-Qurasyiyyah. Ibu beliau bernama Ummu...

Ummu al-Mukminin Khadijah binti Khuwailid R.Anha

Beliau ialah Ummul Mukminin Ummu al-Qasim Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin ‘Abd al-‘Uzza bin Qusai bin Kilab al-Qurasyiyyah al-Asadiyyah. Beliau merupakan ibu kepada...

Khalul Mukminin Mu‘awiyah bin Abu Sufyan

Beliau ialah Abu ‘Abd al-Rahman Mu‘awiyah bin Abu Sufyan Sakhr bin Harb bin Umayyah bin ‘Abd Syams bin ‘Abd Manaf bin Qusai bin Kilab...

Ummu Aiman

Namanya ialah Barakah binti Tha‘labah bin ‘Amr bin Hisn bin Malik bin Salmah bin ‘Amr bin Nu‘man al-Habasyiyyah. Beliau berkahwin dengan Zaid bin Harithah...

Ummul Mukminin Hafsah binti Umar R.Anhuma

Beliau ialah Hafsah binti Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin al-Khattab. Ibu beliau ialah Zainab binti Maz‘un. Beliau adalah adik-beradik kandung kepada Abdullah bin...

Anas bin al-Nadhr R.A

Beliau ialah Anas bin al-Nadhr bin Dhamdham bin Zaid bin Haram bin Jundub bin ‘Amir bin Ghanm bin ‘Adi bin al-Najjar. Beliau ialah bapa...

al-Miqdad bin al-Aswad al-Kindi R.A

Beliau ialah sahabat Rasulullah SAW dan termasuk dalam kalangan al-Sabiqun al-Awwalun (orang-orang yang terdahulu — yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan). Nama beliau ialah...

Sa‘ad bin Muaz R.A

Beliau ialah Abu ‘Amr Sa‘ad bin Muaz bin al-Nu‘man bin Imri’ al-Qais bin Yazid bin ‘Abd al-Asyhal bin Jasym bin al-Harith bin al-Khazraj bin...

Zaid bin ‘Amr

Zaid bin ‘Amr bin Nufail bin ‘Abd al-‘Uzza bin Riyah bin Qurt bin Razah bin ‘Adi bin Ka‘ab bin Lu’ai bin Ghalib al-Qurasyi al-‘Adawi....

Waraqah bin Naufal

Waraqah bin Naufal bin Asad bin ‘Abd al-‘Uzza bin Qusai al-Qurasyi al-Asadi. Beliau adalah sepupu kepada Khadijah R.Anha, isteri Nabi SAW.  Beliau adalah salah seorang...

Ummul Mukminin Aisyah R.Anha

Beliau ialah Aisyah binti Abu Bakar al-Siddiq Abdullah bin Uthman bin ‘Amr bin Ka‘ab bin Sa‘ad bin Taim al-Taimiyyah al-Qurasyiyyah. Ibu beliau bernama Ummu...

Abu al-Dahdah al-Ansari R.A

Beliau ialah Abu Dahdah al-Ansari, mendapat jaminan perlindungan daripada kaum Ansar. Abu Umar berkata: “Aku tidak menjumpai namanya, mahupun nasabnya lebih daripada bahawasanya beliau...

Salman al-Farisi R.A

Beliau ialah Abu ‘Abdillah Salman al-Farisi, dipanggil juga sebagai Salman al-Khair maula Rasulullah SAW. Selain itu, beliau pernah ditanya berkenaan nasabnya, maka beliau akan...

Thabit bin Qais R.A

Thabit bin Qais bin Syammas bin Zuhair bin Malik bin Imri’ al-Qais bin Malik bin Tha‘labah bin Ka‘ab bin al-Khazraj al-Ansari al-Khazraji. Beliau ialah...

Keluarga Yasir

Keluarga Yasir adalah maula kepada Bani Makhzum. Mereka telah memeluk agama Islam. Orang Musyrikin yang diketuai oleh Abu Jahal telah membawa mereka ke tengah...

 Asma’ binti Abu Bakar R.Anha

Beliau ialah Asma’ binti Abdullah bin Uthman bin ‘Amr bin Ka‘ab bin Sa‘ad bin Taim al-Taimiyyah al-Qurasyiyyah. Beliau ialah anak kepada Abu Bakar al-Siddiq...

Jaafar bin Abu Talib R.A

Beliau ialah Abu ‘Abdillah Jaafar bin Abu Talib ‘Abd Manaf bin ‘Abd al-Muttalib bin  Hasyim bin ‘Abd Manaf bin Qusai al-Hasyimi. Beliau merupakan seorang...

Hamzah bin ‘Abd al-Muttalib R.A

Beliau ialah Abu ‘Umarah dan Abu Ya‘la Hamzah bin ‘Abd al-Muttalib bin Hasyim bin ‘Abd Manaf bin Qusai bin Kilab al-Qurasyi al-Hasyimi al-Makki, kemudian...

‘Ukkasyah bin Mihsan

Nama beliau ialah ِAbu Mihsan ‘Ukkasyah bin Mihsan bin Hurthan bin Qais bin Murrah bin Kathir bin Ghanm bin Dudan bin Asad bin Khuzaiman...

Husin bin Ali R.Anhuma

Beliau merupakan cucu Rasulullah SAW dan anak kepada Ali bin Abu Talib R.A bersama Fatimah R.Anha. Beliau juga adalah adik beradik dengan Hasan bin...

Hasan bin Ali R.Anhuma

Beliau merupakan cucu Rasulullah SAW dan merupakan anak kepada Ali bin Abu Talib R.A bersama Fatimah R.Anha. Beliau juga merupakan adik beradik dengan Husain...

Abdullah bin Salam al-Isra’ili R.A

eliau ialah Abdullah bin Salam bin al-Harith, Abu Yusuf, daripada keturunan Nabi Yusuf A.S. Beliau mendapat jaminan perlindungan kafilah Khazraj, al-Isra’ili, kemudian al-Ansari. Beliau...

Bilal bin Rabah al-Habasyi R.A

Bilal bin Rabah termasuk dalam kalangan mereka yang awal menerima dan memeluk agama Islam. Beliau ialah Bilal bin Rabah maula Abu Bakar al-Siddiq. Abu...

Fatimah binti Rasulullah SAW

Beliau ialah Ummul Hasanain Fatimah binti Rasulullah SAW Abu al-Qasim Muhammad bin Abdullah bin ‘Abd al-Muttalib bin Hasyim bin ‘Abd Manaf al-Qurasyiyyah al-Hasyimiyyah. Beliau...

Khadijah binti Khuwailid R.Anha

Beliau ialah Ummul Mukminin Ummu al-Qasim Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin ‘Abd al-‘Uzza bin Qusai bin Kilab al-Qurasyiyyah al-Asadiyyah. Beliau merupakan ibu kepada...

 Saidina Abu ‘Ubaidah bin al-Jarrah R.A

Nama penuh beliau ialah Abu ‘Ubaidah bin al-Jarrah ialah ‘Amir bin Abdullah bin al-Jarrah bin Hilal bin Uhaib bin Dhabbah bin al-Harith bin Fihr...

Saidina Sa‘id bin Zaid R.A

Beliau ialah Abu al-A‘war Sa‘id bin Zaid bin ‘Amr bin Nufail bin ‘Abd al-‘Uzza bin Riyah bin Qurt bin Razah bin ‘Adi bin Ka‘ab...

Saidina Sa‘ad bin Abu Waqqas R.A

Beliau ialah Abu Ishaq Sa‘ad bin Abu Waqqas Malik bin Uhaib bin ‘Abd Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka‘ab bin Lu’ai...

Saidina ‘Abd al-Rahman bin ‘Auf R.A

Beliau ialah Abu Muhammad ‘Abd al-Rahman bin ‘Auf bin ‘Abd ‘Auf bin ‘Abd bin al-Harith bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka‘ab bin...

Saidina Zubair bin al-‘Awwam R.A

Beliau ialah al-Zubair bin al-‘Awwam bin Khuwailid bin Asad bin ‘Abd al-‘Uzza bin Qusai bin Kilab bin Murrah bin Ka‘ab bin Lu’ai bin Ghalib....

Saidina Talhah bin ‘Ubaidullah R.A

Beliau ialah Abu Muhammad Talhah bin ‘Ubaidullah bin Uthman bin ‘Amr bin Ka‘ab bin Sa‘ad bin Taim bin Murrah bin Ka‘ab bin Lu’ai bin...

Saidina Ali bin Abu Talib R.A

Beliau ialah Abu al-Hasan Ali bin Abu Talib ‘Abd Manaf bin ‘Abd al-Muttalib bin Hasyim bin ‘Abd Manaf al-Qurasyi al-Hasyimi. Beliau dilahirkan di Makkah...

Saidina Uthman bin Affan R.A

Beliau ialah Abu ‘Amr dan Abu ‘Abdillah Uthman bin ‘Affan bin Abu al-‘As bin Umayyah bin ‘Abd Syams al-Qurasyi al-Umawi. Beliau merupakan khalifah ketiga...

Saidina Umar bin al-Khattab R.A

Beliau ialah Umar Ibn al-Khattab bin Nufail bin ‘Abd al-‘Uzza bin Riyah bin Qurt bin Razah bin ‘Adi bin Ka‘ab bin Lu’ai. Nasab Saidina...

Saidina Abu Bakar al-Siddiq R.A

Beliau ialah Abu Bakar Abdullah bin Abu Quhafah Uthman bin ‘Amir bin ‘Amr bin Ka‘ab bin Sa‘ad bin Taim bin Murrah bin Ka‘ab bin...

Salahuddin al-Ayyubi

Salahuddin Al Ayyubi dilahirkan lahir pada tahun 532 H/1138 M di benteng Tikrit, Iraq. Pada ketika itu ayahnya, Najmuddin Ayyub, merupakan penguasa Seljuk di...

Sultan Sulaiman al-Qanuni

Nama Sulaiman al-Qanuni selalu digandingkan bersama Salim I bin Beyzid (w. 1519M) sebagai khalifah terkuat. Salim I dikenang sebagai khalifah yang menundukkan Shafawiyah (Syiah)...

Sultan Nurudin al-Zanki

Nama penuh beliau ialah Nuruddin Mahmud bin Imaduddin Zanki bin Aq-Sunqur. Beliau dilahirkan di di kota Aleppo, Syam (atau sekarang lebih dikenal dengan Syria...

Nizam al-Mulk

Beliau ialah Abu Ali Hassan bin Ali bin Ishaq al-Tusi. Lahir pada tahun 408 H, di sebuah bandar kecil, Radkhan yang terletak di pedalaman...

Nasihat Muawiyah kepada Salah Seorang Panglimanya

Muawiyah bin Abi Sufyan R.A yang menjadi khalifah pada tahun 40 Hijrah hingga 60 Hijrah yang berpusat di kota Damsyiq, dalam pengalaman siyasahnya pernah...

Khalifah Mu’tasim Membela Seruan Seorang Ibu

Dia bernama Abu Ishaq Muhammad bin Ar-Rasyid bin Al-Mahdi bin Al-Mansor. Lahir tahun 179 H/795 M. Ibunya seorang ummu walad yang bernama Maridah. Selama kekhalifahan...

Keperibadian Umar Ibn Abdul Aziz Yang Unggul

Sebaik sahaja dilantik menjadi khalifah, Umar Ibn Abdul Aziz memecat gabenor-gabenor daerah yang diketahui kejam atau tidak berlaku adil terhadap rakyat. Semua barangan kemas...

Yusuf ibn Tashfin

Yusuf ibn Tashfin atau Tashafin (memerintah 453 H - 500 H) ialah seorang penguasa etnik Berber dan Almoravid di Afrika Utara dan Al-Andalus (Moor...

Sultan Muhammad al-Fateh

Sultan Muhamad al-Fateh dilahirkan pada 27 Rajab 835 Hijrah bersamaan 29 Mac 1432 M dan meninggal dunia pada 3 Mei 1481.  Ketika berumur 19 tahun...

AL WAZIR IBN HUBAIRAH

Al-Wazir Ibn Hubairah Beliau bernama Abu al-Muzaffar Yahya bin Muhammad bin Hubairah al-Syaibani. Dilahirkan pada tahun 499 H dan meninggal dunia pada tahun 560 H. Beliau...

Sultan Abdul Hamid II: Berjuang Hingga Ke Akhirnya

Sistem pemerintahan dan ekonomi Sultan Abdul Hamid II (Menurunkan harga barang) Sultan Abdul Hamid II, anak kepada Sultan Abdulmajid, dilahirkan di Istanbul pada 21...

Khalifah Abdul Malik Bin Marwan : Ulama Dan Khalifah Umat Islam

LATAR BELAKANG Nama beliau adalah Abdul Malik Bin Marwan Bin Al-Hakam Bin ‘Ash Bin Umayyah Bin Syam Bin Abdu Manaf. Beliau dilahirkan Di Madinah  pada...

Sultan Muhammad Saifuddin Muzaffar Al-Qutuz

“Dari Hamba Yang Dihina Berubah Menjadi Panglima Perang Yang Bijaksana” Siapakah “SAIFUDDIN AL-QUTUZ”. Nama penuh beliau adalah Muhammad Saifuddin Muzaffar al-Qutuz yang merupakan salah seorang tokoh...

Kisah Jabir Atharat al-Kiram

Daripada Ibn Abbas R.Anhuma, katanya: صَاحِبُ الْمَعْرُوفِ لَا يَقَعُ فَإِذَا وَقَعَ أَصَابَ مُتَّكِئًا Maksudnya: “Pelaku kebaikan sekali-kali tidak akan dianiaya dan jika sekiranya dia jatuh, dia...

#7 Penambahbaikan SOSMA: Antara Fiqh dan Realiti

Mukadimah Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi atas pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung buat kita semua. Selawat dan salam ke atas junjungan besar...

An Open Letter to Rasmus Paludan

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.   From Senator Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri, member of the House of Senate, Malaysia to Rasmus Paludan,...

Chapter 50: Serving as Negeri Sembilan’s Fatwa Committee Member

“Dear Muslimin blessed by Allah SWT. Among the purposes of the revelation of Allah SWT is for its contents to be reflected and contemplated...

Chapter 49: The Beginning of My Writing of Syarah Hikam

“It may be just plain rice, a few dishes and salted egg, alhamdulillah. Everything is a blessing from Allah,” Zulkifli said to his students....

Chapter 47: The Place Where It All Started

“Dad, mom… this is my first salary. I want to give it to you, dad, mom,” Zulkifli places a folded envelope on the Table....

Chapter 45: Goodbye O the Land of Syria

“Zulkifli, you’ve nearly completed your thesis. It has been a year of you going back and forth to meet me at my house. What...

Chapter 43: One in Syria, the Other in Ireland

Zul took the opportunity to visit one of his teachers in medina during the hajj season 1996. He asked for his teacher’s advice regarding...

Keutamaan 10 Hari Awal Zulhijjah

Kita telah memasuki awal Zulhijjah di mana mana keistimewaannya amat hebat dan besar. Dalam ruangan ini, kami kongsikan beberapa keistimewaaan dan fadhilat 10 awal...

KALAMUNA SIRI 6: “NAK JAGA DIRI ATAU JAGA AGAMA?”

Saya terbaca di Facebook, ada pertikaian berkenaan larangan untuk menunaikan solat Jumaat kerana menurutnya, solat Jumaat adalah satu bentuk pemeliharaan agama (hifz al-din). Maka,...

KALAMUNA SIRI 5: TENTANG ARAK

Pandangan saya tentang arak adalah konsisten tanpa sebarang kompromi. Ianya adalah haram di sisi Islam. Ini berdasarkan firman Allah SWT: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا...

KALAMUNA SIRI 4: BEBERAPA ISU AGAMA BERKAITAN WABAK COVID-19

Saya terbaca jawapan yang diberikan oleh ulama al-Azhar yang diketuai oleh Syeikh al-Azhar sendiri, Syeikh al-‘Allamah Prof. Dr. Ahmad Tayyib berkenaan dengan hukum semasa...

KALAMUNA SIRI 3: SOLATLAH ZUHUR DI RUMAH, JANGAN PERGI MASJID!

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ Tanggal hari ini, masuk kali ketiga kita tidak dapat menunaikan solat Jumaat sejak Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) diumumkan oleh kerajaan pada...

KALAMUNA SIRI 2: LANTUNAN AYAT-AYAT SUCI AL-QURAN DI MASJID DAN SURAU

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi dengan pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung buat kita semua. Selawat dan salam ke atas junjungan besar...

TRANSFORMASI PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN ISLAM DI MALAYSIA: BAGAIMANA? MENGAPA?

Berbanding Menteri-Menteri lain yang sudah lama berpengalaman dalam urustadbir negara dan negeri, saya mungkin dilihat sebagai underdog. Seorang anak kampung, berlatarbelakangkan pengajian agama, tampil...

Kalamuna Siri 1

Ku mulakan kalam ini dengan بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ Alhamdulillah, selepas dilantik menjadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri, inilah kali pertama saya mengambil semula pena untuk melakarkan...