Category Archives: Isteri Rasulullah SAW

Ummul Mukminin Juwairiyah binti al-Harith al-Mustaliqi R.Anha

Nama beliau ialah Juwairiyah binti al-Harith bin Abu Dhirar bin Habib bin ‘A’iz bin Malik [...]

Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy R.Anha

Beliau ialah Zainab binti Jahsy bin Riyab. Beliau adalah sepupu Rasulullah SAW. Ibunya pula bernama [...]

Ummul Mukminin Zainab binti Khuzaimah R.Anha

Beliau ialah Zainab binti Khuzaimah bin al-Harith bin Abdullah bin ‘Amr bin ‘Abd Manaf bin [...]

Ummul Mukminin Ummu Salamah binti Huzaifah R.Anha

Beliau ialah Ummu Salamah Hind binti Abu Umayyah bin al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin [...]

Ummul Mukminin Hafsah binti Umar R.Anhuma

Beliau ialah Hafsah binti Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin al-Khattab. Ibu beliau ialah Zainab [...]

Ummul Mukminin Saudah bin Zam‘ah R.Anha

Beliau ialah Ummul Mukminin Saudah binti Zam‘ah bin Qais bin ‘Abd Syams bin ‘Abd Wudd [...]

Ummu al-Mukminin Aisyah binti Abu Bakar R.Anhuma

Beliau ialah Aisyah binti Abu Bakar al-Siddiq Abdullah bin Uthman bin ‘Amr bin Ka‘ab bin [...]

Ummu al-Mukminin Khadijah binti Khuwailid R.Anha

Beliau ialah Ummul Mukminin Ummu al-Qasim Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin ‘Abd al-‘Uzza bin [...]

Ummul Mukminin Hafsah binti Umar R.Anhuma

Beliau ialah Hafsah binti Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin al-Khattab. Ibu beliau ialah Zainab [...]